Benátky


 

Benátky, patrně nejslavnější ostrovní město na světě a tudíž i nejdůležitější turistický cíl statisíců lidí z celého světa, leží na severním pobřeží Jaderského moře a je hlavním městem oblasti Benátsko. Historické, umělecké a kulturní dědictví je už dávno  povýšilo na světové kulturní centrum, od roku 1987 zapsané na seznamu UNESCO. Nalezneme zde několik opravdu důležitých muzeí a věhlasných galerií  a během roku můžeme navštívit několik velkých slavností a festivalů.

Historie

Historie města Venezia, které v Čechách známe jako Benátky, začala na konci římského impéria, kdy invaze a rozpínavost barbarských kmenů zahnala ohrožené obyvatele na ostrovy v mělké laguně, které pro ně představovaly alespoň částečně bezpečí. Vznik prvních osad na dřevěných pilotách se tak datuje patrně do roku 421 n.l. Postupem dalších století se z Benátek stalo sebevědomé, hrdé a díky obchodu s Orientem prosperující město. Vznikla bohatá patricijská republika, kde se stal prvním mužem ve státě dóže, zmíněný již v roce 679. V roce 810 byly Benátky prohlášeny za město a již v roce 827 zde bylo založeno biskupství.

Z původně byzantské kolonie se ve středověku stala respektovaná a mocná republika, jejíž bohatství závratným tempem rostlo. Přelomová byla 4. křížová výprava, která v roce 1204 vrcholila dobytím Konstantinopole. Rozhodujícím způsobem se jí zúčastnily i Benátky. Je paradoxem, že nejobdivovanější památky a umělecká díla v Benátkách pocházejí z drancování a vyplenění Konstantinopole včetně vyvraždění obyvatel. Benátky vytvořily koloniální impérium a staly se  vojenskou, obchodní a politickou velmocí v oblasti.

Díky své silné flotile udržovaly čilý obchod s celým středozemím,  Evropou a středním východem, od Anglie až po Egypt. Došlo také k obrovskému rozkvětu v oblasti stavebnictví, sochařství, malby a dalších uměleckých forem. Zároveň se město stalo vojenským cílem nejedné země.

Postupný úpadek Benátek začal po dobytí Konsatntinopole Turky v roce 1453. Pokračoval pak po objevení Ameriky Kolumbem v roce 1492, kdy vznikaly nové obchodní cesty a Benátky ztrácely svůj monopol. V roce 1797 pak město upadlo do habsburského područí a svýjímkou deseti let, kdy se jich zmocnil Napoleon, zůstaly v moci Habsburků až do roku 1866, kdy se připojily k Italskému království.

Současnost

Benátky leží na 118 ostrovech a spojuje je přes 400 kamenných mostů. Kromě kanálů jsou ve městě také ulice a uličky pro pěší, takže se lze všude v rámci starých Benátek dostat také pěšky. Domy, jichž je zde asi 15000, jsou postaveny na dubových a modřínových kůlech a odolávají již po staletí rozmarům moře.

Nejatraktivnější čtvrtí Benátek je San Marco, kde se nachází Dóžecí palác, chrám Svatého Marka, stejnojmenné náměstí a piazzetta se dvěma sloupy, symboly Benátek.

Nejdůležitější Benátskou dopravní tepnou je kanál Grande, dlouhý 4 km a asi 70m široký,  který prochází středem města a přes který se klenou 4 mosty. Spojuje hlavní nádraží a přístav s historickým nám. Sv. Marka a centrem města. Ve městě zajišťují dopravu motorové lodě,  pro turisty jsou k dispozici slavné klasické benátské gondoly a městakou hromadnou dopravu pak zajišťují  vaporeta.

Orientace ve městě je poměrně snadná, orientaci pěších usnadňují všudypřítomné směrové cedule k nejdůležitějším cílům města. Benátky jsou relativně malé, pomalou chůzí je lze přejít přibližně za 3 hodiny.