Pasov 


Passau

Pasov /Passau/ je příjemné historické město v Dolním Bavorsku, jen 200 km od Prahy a 50 km od česko-německých hranic. Má kolem 50 tisíc obyvatel a součástí Bavorska se stalo v roce 1803. Je také známé jako Dreiflüssestadt nebo-li  "město tří řek"  -  protékají zde řeky Dunaj, Inn a Ilz, které se na konci historické části města na ostrohu slévají. Z Pasova pak pokračuje jenom řeka Dunaj – město opouští trojbarevný tok, který má především za pěkného počasí nádherně identifikovatelné barvy – z Alp přitékající Inn je šedozelený, Ilz téměř černý a Dunaj namodralý. Tři barevné pruhy jsou pak vidět ještě hodně daleko za Pasovem. Parníky plující po hladině často končí až v rakouské metropoli Vídni.

Toto geograficky zajímavé místo bylo osídleno už v době kamenné, ale jména řekám dali teprve Římané.

Město bylo od 8. století až do sekularizace v roce 1803 sídlem říšských knížat - biskupů. Symbolem jejich duchovní moci byla katedrála - dóm sv. Štěpána a symbolem světské moci od roku 1219 hrad Veste Oberhaus. Bohatství jim zajišťovala výhodná poloha města. Leželo na křižovatce rušných obchodních cest, vedla odtud i známá Zlatá stezka - obchodní cesta do Čech. Bylo take významným překladištěm obchodované soli do Čech. Pasov bývá občas nazýván i městem Nibelungů, protože právě ve zdejším klášteře Niedernburg vznikl staroněmecký hrdinský epos Píseň o Nibelunzích.

V letech 1634 a 1650 zasáhla město morová epidemie. 1662 a 1680 ho citelně poškodily požáry. 

Návštěvníci  Pasova se zaměřují především na soutok řek, nádhernou barokní katedrálu Sv. Štěpána (Stephansdom Der Passauer), od 8. století sídlo pasovských biskupů  a procházením se po Starém městě (Die Altstadt) s kouzelnými úzkými kamennými uličkami, které často vedou až na nábřeží Dunaje. Míjíte zde zajímavé domy, domovní znamení, malované fasády a příjemná náměstíčka, odkud po schodech sejdete k Dunaji k budově radnice na Rathausplatz, kde můžete nasednout na parník na okružní plavbu, nebo zajít do věhlasného muzea skla, prý největšího na celém světě!

Pasovský hrad - Veste Oberhaus

Pasovský hrad Veste Oberhaus je výrazná gotická stavba na horském hřebenu St.Georgsberg na levém břehu řeky Dunaj, která je táhlou hradbou spojená s dolním hradem Veste Niederhaus. Dolní hrad stojí nad místem, kde se vlévá tmavá řeka Ilz, přitékající ze severu, do Dunaje.

Hrad byl mocenským centrem a rezidencí pasovských knížecích biskupů. Založen byl v roce 1219, což si z protilehlého břehu řeky můžeme na opravené omítce hradu dobře přečíst. Jeho funkcí nebyla jen  ochrana  před vnějšími nepřáteli, ale někdy i před pasovskými měšťany, kteří se  nechtěli spokojit s biskupskou nadvládou a spojením světské a církevní moci do rukou pasovského biskupa. Hrad se pokusili dobýt  dvakrát, v roce 1298 a 1367, vždy ale neúspěšně.

Do hradu byl přístup po vysokém mostě, který střežila brána s věží. V současnosti můžete vidět opravenou renesanční malovanou fasádu, která vznikla kolem roku 1665 a uvnitř paláce navštívit městské muzeum, obrazovou galerii a další sbírky s předměty nejen z Bavorska, ale take z Čech a sousedního Rakouska.  Dolní hrad Veste Niederhaus není veřejnosti přístupný,  je  v soukromém majetku.

Rathausplatz a radnice (Rathaus)

Dominantou nejen Rathausplatzu – bývalého rybího trhu, ale I celého pasovského nábřeží u Dunaje je radnice z roku 1298. Radnici si obyvatelé města vybojovali při prvním povstání proti vládnoucímu biskupovi. Součástí Staroměstské radnice je i 38 metrů vysoká věž, postavená v letech 1889 – 1892. Původně měla ještě střešní věžičku, která se ale v roce 1938 rozpadla. Od roku 1991 má nainstalovanou zvonkohru se 23 zvonky.

Na radnici můžeme obdivovat sál v benátském stylu,  pocházející z roku 1405 a gotické schodiště z roku 1406.  Původní  fresky na fasádě z r. 1446 od Ruprechta Fueterera a Rueland Frueaufa byly v roce 1922 nahrazeny moderními nástěnnými malbami. K vidění je zde také obraz Svatba císaře Leopolda I. a Eleonory od Ferdinanda Wagnera /cca 1890/.

Ke Staroměstské radnici patří ještě Nová radnice a Stará celnice – tyto tři budovy tvoří komplex radnice města Pasov.

Na radnici je umístěno take měřidlo stavu vody při povodních, které prošly během historie městem. Nejvyšší stav vody  byl v roce 1501, jedna ze značek ale patří i Čechám známému letopočtu 2002.

Vedle radnice přes ulici stojí Glasmuseum. Slavnostně ho otevřel 15. března 1985 Neil Armstrong, první člověk na Měsíci. Umístěno je v historickém krásně zrenovovaném patricijském domě "Wilder Mann" s vývěsním štítem s podobou divého muže z roku 1676. Dvě třetiny domu zabírá museum, zbytek pak hotel. Sbírka cca 30 000 kusů především českého historického skla je považována za největší přehlídku skla na světě. Uvidíte zde umělecké exponáty pocházející z baroka, empíru a biedermeieru, klasicismu, historismu a secese, art deco a moderny.

Jeden z čestných návštěvníků muzea, Čechům dobře známý kníže Karl von Schwarzenberg,  řekl:  Je to nejkrásnější skleněný dům na světě.

Náměstí Domplatz a katedrála Sv. Štěpána

Na nejvyšším místě Starého města leží největší náměstí Pasova. Uprostřed stojí socha prvního bavorského krále Maxmiliána I. Josefa. Bavorsko bylo povýšeno na království Napoleonem roku 1806, když stálo na jeho straně. Stěžejní stavbou je ale dóm Sv. Štěpána –  sídlo pasovských biskupů již od 8. století do dnešních časů.

Historické archívy mluví o první církevní stavbě pozdně antického světa na tomto místě již kolem roku 450 n.l.

První církevní katolická stavba zde stála už v roce 730, současný barokní kostel byl postaven v letech 1668 až 1693, když v roce 1662 shořel jeho gotický předchůdce. Bohužel pozůstatky po raně a pozdně gotické stavbě nezůstaly téměř žádné.  Katedrála byla postavena podle plánů italského mistral Carlo Luraga , vnitřní výzdobu vytvořil  Giovanni Battista Carlone a  fresky namaloval  Carpoforo Tencally.

Jedná se o největší barokní kostel, který byl postaven na sever od Alp a nejvýznamnější barokní kostel v italském stylu na německé půdě. 

Zlacená kazatelna, velkolepé dílo, byla vytvořena v roce 1726 ve Vídni. 

 Návštěvníky přitahují k návštěvě katedrály největší varhany na světě, postavené J.M. Goetzem. Koncerty se konají každý den od května do září, celoročně pak každou sobotu.

Katedrála má osm velkých zvonů.  Nejtěžší "Pummerin" vysvěcený v roce 1952 váží 7550 kg  a "Sturmerin" o hmotnosti 5300 kg visí od roku 1733 v jižní věži. 

Pasovský blb

 V uličce před náměstím Domplatz narazíme na typický pasovský kamenný artefakt. Je to "der Passauer Tölpel" neboli Pasovský blb. O jeho původu se mnoho neví. Může to být hlava ze sousoší nějakého chrámového patrona nebo kamenná konzole ze západního štítu dómu, která se zřítila po poškození požárem.

Náměstí Residenzplatz

Náměstí Domplatz spojuje s níže položeným náměstím Residentplatz úzká ulička Zenger, pojmenovaná po starém a mocném šlechtickém rodu, který kdysi ovládal polovinu Horního Falcka.Vede podél boční stěny katedrály a nachází se v ní stará biskupská residence. Od 11. až do 18. století to bylo sídlo pasovských biuskupů, dnes sídlo soudu.

Ústřední stavbou náměstí Residenzplatz je nová biskupská residence. Pochází z počátku 18. století a postavená je ve stylu vídeňského baroka na místě největšího starého obchodního domu v Pasově. Ten byl v roce 1707 stžen, aby uvolnil místo pro výstavbu nového sidla biskupů. Uvnitř residence se nachází poklad pasovského dómu a veřejnosti přístupné museum.

Kostel sv. Michaela a Leopoldinum

Další významnou dominantou Starého města je jezuitský kostel sv. Michaela. Stojí na místě vyhořelého kostela od roku 1677. Pár kroků od vchodu do kostela je socha Jana Nepomuckého. Budova k němu těsně přiléhající je bývalé jezuitské kolegium,  které bylo založeno v roce 1612 tehdejším biskupem Leopoldem V., jenž do Pasova pozval jezuity. Stavba byla kompletně dokončena v roce 1617. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byla škola s různými obměnami názvů biskupským gymnáziem, od roku 1965 je Leopoldinum katolickou teologickou fakultou pasovské university.

Klášter Niedernburg s kostelem sv. Kříže

Všimnete-li si v panoramatu pasovského Starého města dvou zelených atypických kostelních věží, nemůžete se mýlit – jedná se o kostel sv. Kříže s přilehlým slavným benediktínským klášterem Niedernburg. Klášter byl založen v samém počátku katolického duchovního života v Pasově roku 739 - ve stejném roce založil sv. Bonifác v Pasově biskupství. Kostel s klášterem je až skoro na konci ostrohu u soutoku tří řek. Roku 1161 se z rozhodnutí císaře Fridricha I. Barbarossy staly rozsáhlé pozemky benediktinského opatství Niedernburg, rozkládající se až k českým hranicím, součástí bohatství a majetku pasovského biskupství, které se tak stalo nejbohatším říšským biskupstvím široko daleko.

Klášter až do současných dnů proslavil vznik staroněmeckého hrdinského eposu Píseň o Nibelunzích.

Píseň o Nibelunzích (německy Das Nibelungenlied) je dvoudílný středověký rytířský epos, který vznikl ve 13. století a je napsán tehdejším lidovým jazykem – středohorní němčinou. Epos se skládá ze dvou částí: v první části stojí ve středu pozornosti Siegfriedova lest, ve druhé pak pomsta jeho manželky Kriemhildy. Děj se odehrává v okolí Burgundské říše na Rýně a také v jižním Německu a kolem Dunaje v dnešním Rakousku a Maďarsku. Obě části díla se k sobě mají jako příčina a následek. Historickým jádrem této legendy je zničení Burgundské říše u Wormsu v pozdní antice. Vyskytují se zde nadpřirozené motivy: víly, neviditelný plášť atd.

Další zajímavostí kláštera je pobyt bavorské princezny a manželky prvního uherského krále Štěpána I. Gisely v jeho zdech. Po smrti manžela v roce 1038 se Gisela rozhodla k návratu do Bavorska. Po vyjednávání s císařem Jindřichem III. se vydala do Pasova do  kláštera Niedernburg. Po uplynutí noviciátu se stala jeho třetí abatyší. Ve vedení kláštera setrvala téměř dvě desetiletí a významně se zasloužila o jeho rozkvět. Zemřela mezi lety 1060-1065 jako téměř osmdesátiletá stařena. Poté byla pochována v klášterním kostele sv. Kříže.

Hrob bývalé uherské královny a niedernburské abatyše Gisely v klášterním kostele sv. Kříže byl od počátku chován ve velké úctě, přestože nebyla nikdy oficiálně blahoslavena ani svatořečena. V současnosti je považován za maďarskou národní svatyni a je cílem stovek maďarských poutníků a turistů přijíždějících do Pasova.

Kostel sv. Pavla

Růžový barokní kostel s jednou věží byl postaven u severní městské brány Paulbogen v roce 1678. Na jeho místě stál románský kostel z roku 1050, který ale při požárech města vyhořel. Má atypický vchod – do kostela se vchází z prvního patra po kamenném schodišti. Z ochozu je hezký rozhled na bývalý dobytčí trh  a na malý dvojlodní špitální kostel sv. Jana Křtitele.

Mariahilf

Na kopci na pravém břehu řeky Inn byl v letech 1624-1627 na místě původní poutní kaple z roku 1622 vystavěn poutní kostel Mariahilf - kostel Panny Marie pomocné Pasovské s přilehlým poutním klášterem. Ke klášteru, který od roku 1631 spravovali kapucíni,  vede kryté schodiště s 321 schody. Lemováno je desítkami obrázků – jsou to dary věřících kostelu. Hlavní zlatý oltář z roku 1729 je ve znamení zázračného obrazu Mariahilf od Lucase Cranacha staršího – Panna Maria na něm něžné objímá své dítě. Ten nabyl na svém významu v období, kdy Vídeň v roce 1683 obléhali Turci a Leopold I. uprchl do Pasova. Denně se modlil před obrazem za osovobození. Když Turci dobývání prohráli, stal se obraz habsburskou monarchií uctívaný. Mariahilf se stal poutním místem pro tisíce poutníků ze střední a jihovýchodní Evropy. Zároveň vznikaly oslavné písně a básně.

Za návštěvu stojí i hřbitov kapucínů, jenž se vyznačuje stejnými kamennými kříži, nesoucími jména zemřelých mnichů.

Od roku 2002 nahradil kapucíny  Řád svatého Pavla poustevníka prvního, často se nazývající zkráceně Pauline.

Návštěvníkům se doporučuje zvolit cestu z úpatí kopce po schodech až ke kostelu a klášteru a rozhodně navštívit kostel s oltářem, starou sakristii a vyhlídku na Staré město, ležící jako na dlani na protějším břehu řeky Inn.